Δωρεαν αποστολες με αγορές άνω των 79€

 Δωρεαν αποστολες με αγορές άνω των 79€

Πολιτική απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Οι παρόντες όροι για την πολιτική  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτουν όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγει ο δικτυακός τόπος Mzn.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης των σελίδων του.

 

Επίσης δια των παρόντων,  καλύπτονται  οι  προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών από το Mzn.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό.

 

Οι παρόντες όροι σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών του Mzngr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Mzn.gr.

 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Mzn.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Mzn.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

Ο χρήστης/ καταναλωτής κάνοντας χρήση του site και των υπηρεσιών/ προϊόντων της Εταιρείας, μέσω αυτού, αποδέχεται τους παρόντες όρους, και υπό αυτή την έννοια αυτοί συνιστούν σύμβαση για τον σκοπό αυτό μεταξύ της Εταιρείας MZN HELLAS A.E. και του χρήστη.

 

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

 

Το Mzn.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του.

 

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο Mzn.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής :

 

Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Αρ. Κινητού Τηλεφώνου. Ημερομηνία Γέννησης, Φύλο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

 

H αποστολή ενημερωτικού υλικού με κάθε τρόπο προς τον χρήστη, προϋποθέτει πάντοτε την ρητή συγκατάθεση του σε αυτό, την οποία ανά πάσα στιγμή δύναται να ανακαλέσει με τους προβλεπόμενους στο site τρόπους.

 

Το Mzn.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών για τους εξής λόγους :

 

  • Την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών/χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του Mzn.gr την ενημέρωση τους σχετικά με νέα έργα της εταιρίας.

 

  • Την υποβολή βιογραφικού για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό το δικτυακό τόπο για την πιθανή μελλοντική εργασιακή σχέση.

 

Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων

 

Η εταιρεία  δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του Mzn.gr σε κανένα τρίτο φορέα.

 

Η εταιρεία  μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Mzn.gr σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

 

Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Mzn.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών.

 

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Mzn.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του Mzn.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το Mzn.gr. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

 

Σε κάθε περίπτωση που γίνει συλλογή τους εκ παραδρομής,  και πράγματι το αντιληφθεί η Εταιρεία, ή της γνωστοποιηθεί προσηκόντως, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια την διαγραφή τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

 

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το Mzn.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο Mzn.gr. Εάν ο χρήστης επιλέξει  να διαγράψει  μια πληροφορία, η Εταιρεία  θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα.

 

Κάθε χρήστης μπορεί σε κάθε στάδιο μετά την δημιουργία του  να αιτηθεί την διαγραφή του λογαριασμού του με την αποστολή ενός mail στο  customerservice@mzn.gr, οπότε και οι διαχειριστές του site θα ολοκληρώσουν άμεσα τις σχετικές ενέργειες, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους του χρήστη.

 

Η αλλαγή/ τροποποίηση/ συμπλήρωση στοιχείων του χρήστη όπως διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ δύναται να γίνεται από τον ίδιο κάνοντας χρήση του λογαριασμού του.

 

Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το Mzn.gr, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαπιστώνει και να βεβαιώνεται  ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη.

 

Για να έχει πρόσβαση, να αλλάξει  ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, για να αναφέρει  προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για οποιοδήποτε ερώτημα ο χρήστης δύναται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνεί  με το www.Mzn.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerservice@mzn.gr και ενώ ισχύουν ως προς όλα και όσα αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια της παρούσης.

 

Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη  μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του Mzn.gr. Η Εταιρεία θα διενεργήσει κάθε τι δυνατό προκειμένου να προστατεύσει  τα προσωπικά  δεδομένα του χρήστη , αλλά η προστασία των κωδικών   πρόσβασης  στην ιστοσελίδα εξαρτάται και είναι στο πεδίο ευθύνης και του ίδιου του χρήστη.

 

 

Cookies

 

Το Mzn.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το Mzn.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

 

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή/ και τις ‘έξυπνες συσκευές’ (tablets, smartphones κ.λ.π.)  των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. H χρήση τους γίνεται αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών και για την διεκπεραίωση των παραγγελιών, και κατά περίπτωση μόνο για την παρουσίαση διαφημιστικό & προωθητικού περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του χρήστη.  Η χρήση των cookies  είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

 

Τα cookies διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες : 


- Αναγκαία Cookies : Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή από τον χρήστη κ.λ.π. Η αδυναμία χρήσης τους έχει άμεσες επιπτώσεις στην  ομαλή λειτουργία του site  , ενώ κατά περίπτωση περιορίζεται η προσωπική  εμπειρία πλοήγησης του καταναλωτή , καθώς υπολειτουργούν βασικές επιλογές & δυνατότητες  του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

- Cookies λειτουργικότητας : Αυτά τα cookies συγκρατούν  τις προτιμήσεις του χρήστη  κατά την περιήγηση του στην ιστοσελίδα μας, προς τον σκοπό της πρότασης κατάλληλων προϊόντων βάσει των επιλογών του και συνδράμοντας τον στο να βρίσκει ευκολότερα τα προϊόντα που αναζητά.  


- Cookies επιδόσεων : Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα . Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του site  


- Cookies Διαφήμισης : Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με τον χρήστη  και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας,  περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης  βοηθούν την Εταιρεία  στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών της. 


- Cookies Analytics : Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και δίνουν στην Εταιρεία τη δυνατότητα να αξιολογεί  την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας , βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία χρήσης του site.

 

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα Mzn.gr.

 
To Mzn.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies  από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ. 
Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει  να εξαιρεθεί από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google.

 

Ο χρήστης διατηρεί την δυνατότητα να ρυθμίσει τον περιηγητή του (Safari, Chrome,κλπ), ώστε να ενημερώνεται κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζει αυτός   τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μειώνεται η απόδοση στην χρήση του site.


To Mzn.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ).  

 

Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Στο παρακάτω λινκ  βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό. 


To Mzn.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.


To Mzn.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν  cookies, όπως το cookie του Google Analytics, για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίζονται οι διαφημίσεις του Mzn.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα Mzn.gr.

 

To Mzn.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics. 

Η εταιρεία διατηρεί  το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς και οποτεδήποτε  την πολιτική για τα cookies.  Κάθε είδους  αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies θα αναρτάται στην παρούσα σελίδα του Mzn.gr.

 
Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις, με τις οποίες συνεργάζεται το Mzn.gr μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές του καταναλωτή στο site μας, χωρίς να έχουμε όμως έλεγχο αυτών.

 

 

Τα νόμιμα δικαιώματά του Χρήστη - Καταναλωτή

Ως υποκείμενο των δεδομένων ο χρήστης- καταναλωτής έχει  συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τα οποία η Εταιρεία δεσμεύεται κατά τα ανωτέρω να προστατεύει και να κάνει χρήση αυτών κατά την κείμενη νομοθεσία.

 
Η ακόλουθη λίστα περιέχει με αναλυτικό τρόπο τις βασικές και κατά τον νόμο απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά του χρήστη- καταναλωτή,  όπως αυτά  προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων: 

 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης :

 

 Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή του Χρήστη, αυτός μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. 


Δικαίωμα διόρθωσης :

 

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να διορθώσει  τα προσωπικά δεδομένα που τον  αφορούν. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί  τα προσωπικά  δεδομένα του χρήστη,  που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της  και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες προς τούτο.

 

Ο χρήστης έχει ταυτόχρονα την δυνατότητα μέσω εισόδου στον προσωπικό του λογαριασμό να διορθώνει ο ίδιος τα προσωπικά του δεδομένα.

 

Δικαίωμα περιορισμού :

 

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του  δεδομένων, στις κάτωθι περιπτώσεις :

 

  • Αμφισβήτηση της ακρίβειας των προσωπικών του δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια,

 

  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και ο χρήστης επιθυμεί τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων,

 

  • Ο χρήστης έχει αντιρρήσεις στην χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρεία και θεωρεί ότι αυτά δεν της είναι πλέον απαραίτητα  

Δικαίωμα πρόσβασης :

 

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αναζητά πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται  για αυτόν από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει  στην κατοχή ή τον έλεγχό της η Εταιρεία , για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση.

 

Ο χρήστης δύναται να ζητήσει και να λάβει από την Εταιρεία χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται για αυτόν, ενώ κάθε επιπλέον αντίγραφο θα χορηγείται με χρέωση.

 

Δικαίωμα διαγραφής :

 

 Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτείται την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένα, στις εξής περιπτώσεις

- τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας

- έχει  το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και ασκεί το δικαίωμα αυτό

- η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή του, αποσύρεθ τη συγκατάθεσή και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία

- τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη

- για τη συμμόρφωση της εταιρείας με  μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την εταιρεία  

- ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος - για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

 

Δικαίωμα εναντίωσης :

 

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί - ανά πάσα στιγμή - στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του  λόγω ιδιαίτερης κατάστασή, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική του  συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον της Εταιρείας  ή σε έννομο συμφέρων τρίτων.

 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν θα  επεξεργάζεται  πλέον τα προσωπικά  δεδομένα του χρήστη , εκτός αν  επικαλείται και αποδεικνύει επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

Ο χρήστης που εναντιώνεται στην επεξεργασία, θα πρέπει να διευκρινίζει κατά πόσο επιθυμεί την διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

 

 
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας:

 

Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα  να υποβάλει  καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

 


Χρονική Περίοδος :

 

Η εταιρεία δεσμεύεται στην επεξεργασία κάθε καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών, από τότε που έλαβε πλήρη γνώση αυτού, εκτός και  λόγους εκτός υπαιτιότητας της δικαιολογείται περεταίρω καθυστέρηση.


Περιορισμός της πρόσβασης:

 

Η εταιρεία θα ενημερώνει αιτιολογημένα τον χρήστη για κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν θα είναι σε θέση να έχει πλήρη πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των προσωπικών του δεδομένων, βάσει μεταξύ άλλων νομοθετικών διατάξεων και περιορισμών προς τούτο.

 

Επικοινωνία :

 

Προκειμένου για την υποβολή κάθε είδους αιτημάτων/ παραπόνων/ καταγγελιών κ.λπ. που αφορούν την παρούσα και την εν γένει χρήση του site Mzn.gr ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerservice@mzn.gr , και ενώ μέσω αυτής της διεύθυνσης θα θεωρείται κατά τεκμήριο ότι έχει προωθηθεί το αίτημα του και στον κατά το νόμο  Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την Εταιρεία.

 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από κάθε είδους συναλλαγή του  Χρήστη μέσω του  e-shop της εταιρείας και από τους παρόντες όρους , αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών, στην Ελλάδα, ρητά αποκλειόμενης κάθε άλλης γενικής ή ειδικής δωσιδικίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος για τις νέες τεχνολογίες, τα προϊόντα & τις προσφορές μας !
back to top